Všeobecné obchodní podmínky

Milí návštěvníci webových stránek www.monikagavulova.cz,
právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých e‑booků (elektronických knih), webinářů, on-line kurzů a konzultací. Na webových stránkách www.monikagavulova.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o Vámi vybraném produktu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej e‑booků a webinářů (souhrnně dále jen „produkty“; dle kontextu užíváno též jako souhrnné označení pro kompletní nabídku),  on-line kurzů a konzultací (dále jen „služby“) přes webové rozhraní nebo prostřednictvím e‑mailu. 

Samotný nákup služeb i produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Kontaktní údaje:

 • Jméno: Monika Gavulová
 • IČ: 756471184
 • Sídlo: Komenského 832, Týniště nad Orlicí, 517 21 
 • E‑mail: interiery@monikagavulova.cz
 • Telefon: +420 733 504 877

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku. Nejsem plátce DPH. Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e‑mailu jsem Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

II. ZÁKLADNÍ POJMY

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo se mnou prostřednictvím webového rozhraní uzavře Kupní smlouvu na koupi některého z nabízených produktů. Při koupi e‑booků a on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (viz občanský zákoník). Kupujícím je též klient, který přes webové rozhraní objedná službu a uzavře se mnou Smlouvu o poskytování služeb.

I když předpokládám, že typickým Kupujícím bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete své IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 1. Jako Kupující objednáváte produkty i služby přes webové rozhraní, tj. prostřednictvím objednávkového systému na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

 2. POPIS PRODUKTŮ a SLUŽEB: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených e‑booků, on-line kurzů, webinářů a konzultací, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Nabídku si můžete prohlédnout na webu, kde najdete i podrobné informace. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili před Vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a SLUŽEB (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový/rezervační formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e‑mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky služby vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno. Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

 4. O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní Vás budu informovat e‑mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, jehož součástí (přílohou) bude faktura. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

 5. V případě služeb platí, že Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy je potvrzena objednávka a zaplacen rezervační poplatek ve výši uvedené v popisu dané služby na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

 6. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy lze činit jen na základě vzájemné dohody; to neplatí pro příslušná ustanovení o odstoupení od smlouvy. Do doby uzavření Smlouvy můžete svou objednávku zrušit e‑mailem poslaným na mou elektronickou adresu výše.

 7. V pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

 1. CENA PRODUKTŮ a SLUŽEB: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena a jedná se o cenu konečnou.

 2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tomto případě bez zbytečného odkladu vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

 4. ZPŮSOB PLATBY: Kupní cenu je možné uhradit pouze  bezhotovostně bankovním převodem na základě faktury (pokyny k platbě v podobě faktury obdržíte v e‑mailu potvrzujícím přijetí objednávky). Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
 5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. U služeb musí být celá cena uhrazena nejpozději 3 dny před plánovaným poskytnutím služby, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Platba formou splátkového kalendáře není možná.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY A SLUŽBY DODÁNY?

Dodací podmínky produktů – e‑booky a on-line kurzy:

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Při koupi e‑booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e‑mail jako příloha e‑mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu nejpozději 1 den před konáním kurzu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů Vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou Vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

 2. DODACÍ LHŮTA: E‑book a on-line kurz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Dodací lhůta u zboží je zpravidla maximálně 7 pracovních dní od připsání platby na můj bankovní účet. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budu vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak Vy, tak já od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e‑mailem.

Dodací a storno podmínky u služeb – kurzy a konzultace:

  1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Služba bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Kupující má právo na poskytnutí služby za podmínky řádné úhrady celé ceny za službu. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky služby např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Kupujícího vyrozumět. Závazky mezi Kupujícím a Prodávajícím tím nejsou dotčeny. Prodávající odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Služba bude poskytnuta pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Prodávajícím. Vyhrazuji si právo na neposkytnutí služby při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat. V případě služby v podobě konzultace platí, že na její čerpání má Kupující dobu 3 měsíců od jejího zakoupení. 

  2. MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely poskytnutí konkrétní služby a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

  3. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by služba v podobě on-line kurzu nebo kurzu byla zrušena z důvodů na mé straně a Vy jako Kupující jste již cenu hradil, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle Vašeho výběru či na jiném řešení; v případě služby v podobě konzultace se v takovém případě prodlužuje doba pro její poskytnutí dle domluvy a časových možností stran. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným zpřístupněním služby, bude Vám vrácena celá zaplacená cena;  v případě zrušení účasti v době kratší než 5 pracovních dní, je cena nevratná.

VI. JAK JE TO S FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTÍ S HARDWAREM A SOFTWAREM A AUTORSKÝMI PRÁVY?

 1. Digitální obsah (e‑book) zasílám pouze Vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

 2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci.

 3. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET: Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení Vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy.  Dle §1824a odst. 2 ve spojení s § 1837 písm. l) NOZ Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit v případě dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním za předpokladu, že byl Spotřebitel o zániku práva na odstoupení od smlouvy v takovém případě výslovně předem poučen.

 2. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy doporučuji využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a ten následně zaslat na mou emailovou adresu uvedenou výše, event. písemně poštou, přičemž rozhodující je den podání.
 1. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Vám vrátím peníze, které jsem od Vás přijala jako plnění ze Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.

 2. V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé kupní ceny ani do 7 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od Vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím Vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

 3. Obě smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

 4. Je-li Vám společně s produktem nebo službou poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu nebo vzdělávací akce, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

 3. Jako Prodávající Vám odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li spotřebitelem, odpovídám Vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Upozorňuji, že při srovnání dodaného obrázku může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného produktu oproti barvě, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti monitorů. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci.

 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. U e‑booků a on-line kurzů vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu (nefunkční přístupové údaje) či chybějící část obsahu.

 5. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

 6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e‑mailem. Pokud Vám e‑book nebo on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení.

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti jakékoli výhrady či stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese interiery@monikagavulova.cz.

 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete se svými stížnostmi obrátit.

 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Mimosoudní řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele zajišťuje Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze Smlouvy vyplývající.

 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

 4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 1. 2024.
Přejít nahoru