Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

I. Základní ustanovení

 1. Zpracování osobních údajů upravuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018.

 2. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“) a právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji, a to zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace (dále jen „zpracování“).

 3. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR je Monika Gavulová se sídlem Komenského 832, 517 21 Týniště nad  Orlicí (dále jen „správce“).

 4. Tyto zásady stanoví, jakým způsobem správce v souvislosti s poskytováním svých služeb a provozem webových stránek zpracovává osobní údaje. Účelem těchto zásad tedy je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje jsou správcem shromažďovány, jak je s nimi nakládáno, z jakých zdrojů jsou získávány, k jakým účelům jsou využívány, jakým subjektům je lze poskytnout, jak a kde lze získat informace o zpracovávaných osobních údajích apod. Správce se zavazuje nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména GDPR.

 5. Kontaktní údaje správce jsou:
  • adresa: Komenského 832,  517 21 Týniště nad Orlicí,
  • IČ: 756471184,
  • email: interiery@monikagavulova.cz,
  • telefon: +420 733 504 877. 

 6. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je  fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační  údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo  společenské identity této fyzické osoby. 

 7. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6  odst. 1 písm. f) GDPR;
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)  podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v  případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou  vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů  je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany  správce plnit;
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj  výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z  těchto smluvních vztahů, jak je právními předpisy vyžadováno pro splnění nezbytné archivační povinnosti, event. do doby odvolání Vašeho souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů budou osobní údaje správcem vymazány; to neplatí v případě zpracování osobních údajů, pro něž není vyžadován souhlas.

V. Příjemci osobních údajů jsou osoby
(subdodvatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • podílející se na zajištění provozu služeb, zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí (ve smyslu země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci s výjimkou příjemců osobních údajů ve třetích  zemích, kterými jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. K jakémukoli předání osobních údajů, které jsou předmětem zpracování nebo které jsou určeny ke zpracování po předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci, může dojít pouze tehdy, splní-li správce a zpracovatel v závislosti na dalších ustanoveních GDPR podmínky stanovené v této kapitole, včetně podmínek pro další předávání osobních údajů z dané třetí země nebo mezinárodní organizace do jiné třetí země nebo jiné mezinárodní organizaci s cílem zajistit, aby úroveň ochrany zaručená GDPR nebyla znehodnocena.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek a
 7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu  osobních údajů.
 8.  

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formulářepotvrzujete, že jste se řádně obeznámil/a s těmito zásadami zpracování osobních údajů a  že je v celém rozsahu přijímáte, a to zaškrtnutím příslušného políčka internetového formuláře; bez udělení souhlasu s těmito zásadami formou zaškrtnutí políčka nelze formulář odeslat.

 2. Správce je oprávněn tyto zásady měnit. Novou verzi zásad vždy zveřejní na svých internetových stránkách, případně  Vám zašle aktuální verzi těchto zásad na Vámi uvedenou e‑mailovou adresu.

 3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024.
Přejít nahoru